• PASZPORT
    DO EKSPORTU
  • EKSPORTUJ
    DO ROSJI
  • WYBIERZ KRAJ
    I EKSPORTUJ

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2020

Polska Wschodnia POPW PARP

Pozyskaj nawet 800 tys. PLN na rozwój eksportu!

Miło nam poinformować, że w ostatnich konkursach dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP WSZYSTKIE PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS MODELE BIZNESOWE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE !!!

JEDNOCZEŚNIE W SKALI KRAJU AŻ 30% WSZYSTKICH PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE TO PROJEKTY PRZYGOTOWANE PRZEZ EXPORT GROUP !!!

W ramach ostatnich konkursów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP organizowanych przez PARP dofinansowanie na podstawie przygotowanych przez nas modeli biznesowych związanych z internacjonalizacją otrzymały firmy z zupełnie różnych branż (min.: branża spożywcza, produkcja butów, turytsyka, hotele, produkcja meble, produkcja maszyn i urządzeń, IT/ICT, produkcja odzieży, produkty dla dzieci, usługi etc) i wchodzące na zupełnie różne rynki ( min. Rumunia, Niemcy, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Czechy, Bułgaria, Litwa, Chiny etc.), wśród nich min.:

- Helios Spółka Jawna
- P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak
- IM-CWE Sp. z o.o.
- ARLES Artur Stańczyk
- P.P.U.H "SONOPAN" Sp. zo.o.
- NETBULLS Sp. z o.o.
- PIGEON Spółka Jawna
- Cozydots S.C
- KURTYNA - PRACOWNIA SCENOGRAFII Marcin Bazner, Mariusz Zieja
- ART EVENTS Krzysztof Gawrych

Zapraszamy Państwa do kontaktu i rozpoczęcia współpracy w ramach najbliższego konkursu dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP! Tworzymy modele biznesowe związane z internacjonalizacją niezależnie od wielkości firm, branży, czy rynków na które chcą wchodzić.

W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP MOGĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ PONAD 800 TYSIĘCY PLN NA ROZWÓJ EKSPORTU PRZY WSPARCIU 85% !!!

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowane jest w ramach Programu Polska Wschodnia, 2014-2020 (POPW) dla 5 województw:

- lubelskiego,
- podlaskiego,
- podkarpackiego,
- świętokrzyskiego,
- warmińsko-mazurskiego.

Celem działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia POPW jest wsparcie dla małych i średnich firm z sektora MŚP, które otrzymają diagnozę, dopasowaną do konkretnej firmy, poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy. Poprzez dofinansowanie z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW Polska Wschodnia, małe i średnie firmy otrzymają środki unijne m.in. na wsparcie, rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych, przygotowanie oferty współpracy i nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na kreślonych rynkach oraz poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych.

Nadrzędny zatem cel programu Polska Wschodnia POPW, czyli efekt wzrostu konkurencyjności firm będzie możliwy przy wsparciu dofinansowania z Działania 1.2. Uzyskany efekt umiędzynarodowienia małych i średnich firm MŚP, zostanie skierowany na rzecz wzrostu eksportowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. W celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne przez firmy MŚP, konieczne będzie skorzystanie przez firmy z zewnętrznej diagnozy, która umożliwi wprowadzanie produktów i usług na rynki międzynarodowe.

Dofinansowanie z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia POPW przebiega w ramach dwuetapowego wsparcia.

W ramach I etapu firmy MŚP otrzymają wsparcie doradcze. Na tym etapie firma może otrzymać maksymalnie 50 tys. złotych PLN.

Firma może otrzymać wsparcie na usługi doradcze w zakresie przygotowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z umiędzynarodowieniem ich działalność, poprzez:

- analizę możliwości eksportowych firmy,
- wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
- koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
- propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

1. Istotne jest, że o wsparcie na I etapie mogą ubiegać się takie projekty, w których podmioty wnioskujące o dotację dokonali przed złożeniem wniosku konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Oceniany będzie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.

W ramach tego etapu priorytetowo traktowane będą projekty:

- realizujących zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
- przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia MŚP,
- przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
- przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

W ramach II etapu firmy MŚP otrzymają wsparcie doradcze oraz możliwość wdrożenia opracowanych modeli biznesowych. Na tym etapie firma może otrzymać maksymalnie 500 tys. PLN:

2. Wsparcie zapewnione firmom z sektora MŚP przyczyni się do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

- doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
- doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
- doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Podsumowując poziomy dofinansowania z działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia POPW:

- Poziom dofinansowania w ramach dotacji 1.2 Intenacjonalizacja MŚP to 85%.
- Minimalny wkład własny beneficjenta jw. ramach wydatków kwalifikowalnych to 15%.

- Na poziomie I etapu maksymalny poziom dofinansowania to 50 tys. PLN.
- Na poziomie II etapu maksymalny poziom dofinansowania to 500 tys. PLN

Kwota dofinansowania z działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia POPW:

- Kwota dofinansowania to 800 tys. PLN !!! Dla wielu firm przygotowanie strategii wejścia na rynek zagraniczny, analiza rynku docelowego, przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji czy nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, a w szczególności udział w targach wystawienniczych jest zbyt kosztowny. Dzięki Działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW Polska Wschodnia przewidziane jest wsparcie na realizację wszystkich tych celów.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

Pozyskujemy dotacje z działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP 2020 Polska Wschodnia POPW!

BEZPŁATNE KONSULTACJE

+48 42 205 02 65
+48 42 205 02 85

BIURO EXPORT GROUP

Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402
91-204 Łódź
tel.: 42 205 02 85
biuro@exportgroup.pl

KLENCI EXPORT GROUP:

Zobacz referencje >>

(C) Export Group. All Rights Reserved.

webdesign: Flashcraft.pl