• PASZPORT
  DO EKSPORTU
 • EKSPORTUJ
  DO ROSJI
 • WYBIERZ KRAJ
  I EKSPORTUJ

GO TO BRAND 3.3.3 POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand.pl

Pozyskaj do 1 miliona PLN na rozwój eksportu!!

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to dofinansowanie dla firm, których działalność jest objęta branżowym programem promocji. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym z całej Polski mogą aplikować o środki na rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach priorytetowych. Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Zgodnie z harmonogramem naboru wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 4 kwietnia 2019 roku.

Realizacja branżowych programów promocji w tym naborze odbywać się będzie dla następujących branż:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i Farmaceutyka
 • Moda Polska
 • Kosmetyki
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wybranej przez Wnioskodawcę formy dofinansowania i wynosi:

 • w przypadku dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej 50%
 • w przypadku dofinansowania w postaci pomocy de minimis:
  • średnie przedsiębiorstwo 60%
  • małe przedsiębiorstwo 75%
  • mikroprzedsiebiorstwo z woj. mazowieckiego 80%
  • pozostałe mikroprzedsiębiorstwa 85%

Kosztami, które podlegają limitom są wydatki związane z zakupem usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 5% wartości kosztów kwalifikowanych, wydatki na szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 2% i koszty podróży służbowych pracowników i transportu oraz ubezpieczenia osób i eksponatów do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln PLN. Istnieje możliwość zaliczkowania do 40% wartość wydatków kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są:

 • w zakresie pomocy publicznej: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

 • w zakresie pomocy de minimis:
  • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych, w tym koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
  • transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
  • organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie,
  • reklama w mediach targowych,
  • udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
  • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Wnioskodawca w ramach związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą programu promocji branży będzie promował swoje produkty na rynkach perspektywicznych. Zasady udziału przedsiębiorcy dla poszczególnych branż określają branżowe programy promocji nadzorowane przez wybranych Operatorów. Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP uniezależnią się od rynku krajowego i wzmocnią swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Dzięki krokom podjętym w ramach projektu znacznemu rozwojowi ulegnie działalność eksportowa.

Narzędzia zaproponowane przez poszczególne branżowe programy promocji są dofinansowane aż do 1 miliona PLN i poziomem aż 85%. Instytucją Pośredniczącą i oceniającą wnioski w ramach poddziałania 3.3.3 jest PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

Pozyskujemy dotacje
z działania Go to Brand !!!

BEZPŁATNE KONSULTACJE

+48 42 205 02 65
+48 42 205 02 85

BIURO EXPORT GROUP

Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402
91-204 Łódź
tel.: 42 205 02 85
biuro@exportgroup.pl

KLENCI EXPORT GROUP:

Zobacz referencje >>

(C) Export Group. All Rights Reserved.

webdesign: Flashcraft.pl