• PASZPORT
    DO EKSPORTU
  • EKSPORTUJ
    DO ROSJI
  • WYBIERZ KRAJ
    I EKSPORTUJ

RPO ŁÓDZKIE: 2.2.1

Modele Biznesowe MŚP

Działanie 2.2.1 Modele Biznesowe MŚP w łódzkiego RPO to efektywne dofinansowanie dla firm województwa łódzkiego, które chcą rozpocząć lub rozwinąć eksport. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru województwa przewiduje nabór wniosków w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP. Dzięki temu firmy z sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego będą mogły aplikować o środki na umiędzynarodowienie działalności i rozwój działań eksportowych, a w efekcie ulegnie zwiększeniu poziom handlu zagranicznego łódzkich MŚP. Zgodnie z harmonogramem naboru wnioski o dofinansowanie będzie można składać w I i IV kwartale 2016 roku. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85%, a wkład własny to do 15% kosztów kwalifikowanych.

Kosztami, które podlegają limitom są wydatki związane z przygotowaniem projektu do 3,5% wydatków kwalifikowanych i wydatki dotyczące zarządzania i obsługi projektu do 5% kosztów kwalifikowanych. Minimalna i maksymalna wartość projektu zostanie określona w regulaminie konkursu w momencie ogłoszenia naboru.

Dofinansowanie w ramach poddziałania ma za zadanie pobudzenie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, która spowoduje rozwój handlu zagranicznego firm z sektora MŚP z województwa łódzkiego. Przewidziano działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego Modelu Biznesowego zmierzającego do Internacjonalizacji (MBI):

- rekomendacja zagranicznych rynków docelowych,
- badanie rynków docelowych,
- opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne,
- przegląd firm konkurencyjnych na danym rynku pod kontem pozycji wnioskodawcy,
- stworzenie koncepcji wzorniczej produktu w celu dopasowania do potrzeb rynku docelowego,
- rekomendacje w zakresie źródeł finansowania działalności eksportowej,
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów i folderów,
- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
- wskazanie nowych kanałów dystrybucji,
- organizacja spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi,
- usługi tłumaczeń łącznie z przekazaniem praw autorskich,
- uczestnictwo w targach wraz z organizacją wyjazdu i kompleksowym przygotowaniem stoiska,
- transport eksponatów i organizacja techniczna stoiska,
- podróże służbowe związane z uczestnictwem w targach międzynarodowych.

Kroki dotyczące wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji muszą być konsekwencją opracowanej strategii biznesowej związanej z internacjonalizacją firmy Wnioskodawcy. Działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego pozwolą na wprowadzenie produktów wytwarzanych przez regionalnych przedsiębiorców na nowe rynki zagraniczne, a co za tym idzie w dużej mierze przyczynią się do promocji gospodarczej regionu. Łódzcy przedsiębiorcy z sektora MŚP uniezależnią się od rynku krajowego i wzmocnią swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Dzięki krokom podjętym w ramach projektu znacznemu rozwojowi ulegnie działalność eksportowa, a przedsiębiorcy z większą łatwością wprowadzą swoje produkty lub usługi na rynki zagraniczne. Narzędzia zaproponowane łódzkim MŚP do realizacji, dzięki którym proces umiędzynarodowienia staje się realny są dofinansowane aż do 85%! Instytucją Pośredniczącą i oceniającą wnioski w ramach poddziałania II.2.1 jest COP - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

Pozyskujemy dotacje z działania 2.2.1 Modele Biznesowe MŚP z Łódzkiego RPO!

BEZPŁATNE KONSULTACJE

+48 42 205 02 65
+48 42 205 02 85

BIURO EXPORT GROUP

Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402
91-204 Łódź
tel.: 42 205 02 85
biuro@exportgroup.pl

KLENCI EXPORT GROUP:

Zobacz referencje >>

(C) Export Group. All Rights Reserved.

webdesign: Flashcraft.pl